Baarsjes Actueel - Week 44

4 november - 10 november 2001
Westerweelschool in noodlokalen

Acht noodlokalen zijn over de huizen in de Balboastraat heen naar het binnenterrein van buurthuis De Tagerijn gehesen. De lokalen zijn bestemd voor de Joop Westerweelschool.

De Westerweelschool wordt deze maand gesloopt. Daarna begint de bouw van een nieuw schoolgebouw en ongeveer negentig woningen. Tot die tijd krijgen de leerlingen les in noodlokalen, verspreid over de locaties Tagerijn/De Wissel en De Visserschool/Augustinesschool. De lokalen blijven tweeënhalf jaar in gebruik. Na oplevering van de nieuwbouw verdwijnen de noodlokalen en wordt het binnenterrein opnieuw ingericht.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 31-10-2001Stedelijke vernieuwing in Orteliusbuurt

De Plannen

Er ligt een concept Plan van Aanpak, ofwel het 'stedelijke vernieuwingsplan', voor de Orteliusbuurt klaar. In dit concept Plan van Aanpak worden de plannen voor de Orteliusbuurt verder uitgewerkt. Hieronder leest u alvast een voorproefje van de verschillende plannen.

Wilt u het gehele concept Plan van Aanpak inkijken dan kunt u dit doen bij de informatiebalie op het stadsdeelkantoor of via e-mail aanvragen bij orteliusbuurt@baarsjes.amsterdam.nl.

Ook is er een populaire versie gemaakt die u kunt downloaden.

Hoe kunt u reageren op de plannen?

Voor de bewoners van de Orteliusbuurt worden er een zestal huiskamergesprekken georganiseerd in de eerste helft van november. Voor de Turkse bewoners die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn is er een aparte avond georganiseerd op dinsdag 6 november tussen 19.30 uur en 21.30 uur in het informatiecentrum Willem Schoutenstraat 48. Voor de Marokkaanse bewoners die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn is er op dinsdag 13 november een informatieavond tussen 19.30 en 21.30 uur in het informatiecentrum Willem Schoutenstraat 48.

Verder is er een aparte informatie/inspraak inloop op woensdag 21 november in het stadsdeelkantoor, in de Raadszaal, Baarsjesweg 224 tussen 16.30 en 21.00 uur.

Tijdens deze 9 bijeenkomsten kunt u reageren op de plannen, u kunt via e-mail reageren: Orteliusbuurt@baarsjes.amsterdam.nl en u kunt schriftelijk reageren naar: Projectgroep Orteliusbuurt, t.a.v. Ank van Hees, postbus 9410, 1006 AK Amsterdam.

U kunt tot en met vrijdag 23 november 2001 reageren.

Alle opmerkingen uit de huiskamergesprekken, inspraakavond, van de Baarsjes website en de schriftelijke reacties worden genoteerd en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en de Stadsdeelraad De Baarsjes. Uiteindelijk neemt de Stadsdeelraad in januari 2002 een beslissing over het Stedelijk Vernieuwingsplan Orteliusbuurt. Als het goed is, kan dan in februari met een deel van de projecten begonnen worden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Projectgroep Orteliusbuurt, Ank van Hees, telefoon 020 5892.510.

Achtergrond

Woonwensenonderzoek 1998

In maart 1998 heeft het stadsdeel het NIPO (een onderzoeksorganisatie) de opdracht gegeven een woonwensenonderzoek te doen onder bewoners en eigenaren van de Orteliusbuurt. Het NIPO heeft onder alle bewoners en eigenaren een vragenlijst verspreid. De reacties zijn voor het stadsdeel een belangrijke bron van informatie geweest voor de opknapplannen voor de buurt.

Van de vragenlijsten, die onder 2500 huishoudens waren verspreid, kwamen er 700 ingevuld terug. Een vijfde van de particuliere eigenaren reageerde. Uit de vragenlijst is de volgende top 10 van door de buurt gewenste verbeteringen samengesteld:

Top 10 van door de buurt gewenste verbeteringen

  1. netheid van de buurt verbeteren
  2. meer groen
  3. sociale veiligheid (meer politie)
  4. betere bestrating
  5. betere kinderspeelplaatsen
  6. meer parkeerplaatsen
  7. betere fietsenrekken
  8. meer variatie in winkels en restaurants
  9. meer voorzieningen voor jongeren
  10. betere verkeersveiligheid

Toekomstvisie Orteliusbuurt

Naar aanleiding van de wensen uit het onderzoek heeft het stadsdeel een concept Toekomstvisie gemaakt voor de Orteliusbuurt. Op 18 en 19 mei 1999 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op deze avonden zijn de plannen voor de Orteliusbuurt gepresenteerd en is om een reactie van de aanwezigen gevraagd. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een 'Toekomstvisie Orteliusbuurt'.

Een belangrijke doelstelling in de Toekomstvisie is dat bewoners de mogelijkheid krijgen ook op langere termijn in de buurt te blijven wonen. Daarvoor is onder meer nodig dat woningen (verder) worden verbeterd en dat er meer grotere woningen in de buurt worden gerealiseerd. Ook de voorzieningen en de openbare ruimte worden verbeterd. Het sociale aspect wordt niet vergeten, prettig wonen en verblijven is belangrijk.

U kunt de Toekomstvisie downloaden: Toekomstvisie_Orteliusbuurt.doc (186 Kilobytes)

Stedelijk Vernieuwingsplan (plan van aanpak)

Als voorbereiding op het Stedelijk Vernieuwingsplan zijn er in april en juli 2000 zogenaamde 'huiskamergesprekken' georganiseerd met bewoners. Tijdens deze kleinschalige, informele bijeenkomsten zijn allerlei onderwerpen besproken met de bewoners. In juli is een aantal vervolggesprekken gehouden. Ook tijdens deze gesprekken is weer uitvoering met buurtbewoners van gedachten gewisseld. Op basis van de gesprekken met de bewoners en belanghebbenden zijn de plannen verder aangescherpt.

Planning & procedure

De plannen worden voorbereid door het projectteam en de besluiten worden genomen door het stadsdeelbestuur van stadsdeel De Baarsjes. Buurtbewoners en betrokkenen zijn van harte uitgenodigd mee te praten over de plannen. Inspraak door alle betrokken partijen staat hoog in het vaandel. Naast de officiële inspraakavonden, worden regelmatig 'huiskamergesprekken' georganiseerd. Dit zijn kleinschalige, informele bijeenkomsten.

Inspraak herfst 2001

De bedoeling is dat er in 2002 een definitief Plan van Aanpak voor de Orteliusbuurt klaar ligt. In de herfst 2001 worden inspraakmomenten georganiseerd.

Stadsdeelraad besluit

Begin 2002 keurt de stadsdeelraad het Plan van Aanpak al dan niet goed. De opmerkingen die door bewoners tijdens de inspraak zijn geuit, worden dan meegewogen. Wanneer het Plan van Aanpak is goedgekeurd kan de uitvoering van start gaan.

Start uitvoering

Begin 2002 start een deel van de werkzaamheden.

Informatie en inspraak

Tijdens de uitvoering van de plannen worden er opnieuw regelmatig huiskamergesprekken per wooneenheid georganiseerd. Zodra er meer over bekend is, worden bewoners en eigenaren per brief hiervan op de hoogte gesteld. Verder worden er regelmatig nieuwsbrieven uitgegeven om u op de hoogte te houden en worden activiteiten georganiseerd.

Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de buurt? Of heeft u opmerkingen over de buurt? Dan kunt u terecht bij het informatiecentrum aan de Willem Schoutenstraat 48.

Informatiecentrum Orteliusbuurt
Willem Schoutenstraat 48
1057 DP Amsterdam
Telefoon: 020 - 589 2510
Fax: 020 - 589 25 54

Openingstijden:
dinsdag en vrijdag: 9.30 - 12.00 uur;
woensdag: 15.00 - 17.00 uur (buurtconciërge G. Bertens is dan op het informatiecentrum aanwezig).

U kunt ook e-mailen naar orteliusbuurt@baarsjes.amsterdam.nl

Nieuwsbrief Orteliusbuurt

In oktober 2001 rolde de laatste nieuwsbrief over de plannen voor de Orteliusbuurt van de pers. U kunt een exemplaar ophalen bij de informatiebalie van het stadsdeelkantoor (Baarsjesweg 224) of bij het informatiecentrum Orteliusbuurt (Willem Schoutenstraat 48). Ook kunt u de nieuwsbrief downloaden.

Bron: Stadsdeel de Baarsjes (www.baarsjes.amsterdam.nl)Geachte Baarsjesbewoner(s),

Hierbij nodigen wij u uit om mee te dingen naar de Samen Veilig Prijs 2002 en 50.000 gulden te winnen!

In allerlei wijken en buurten zijn bewoners betrokken bij leuke initiatieven om een prettige leefomgeving te creëren voor iedereen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelf meer te doen aan de leefbaarheid in hun wijk, maar weten misschien nog niet hoe ze dat moeten aanpakken. De AVRO en Stichting De Wijk willen met de Samen Veilig Prijs 2002 buurtbewoners aanmoedigen om hun ideëen ter verbetering van de wijk ook echt te realiseren.

De jury nomineert uit alle inzendingen vijf plannen. In de vijf genomineerde wijken volgt een cameraploeg een paar enthousiaste buurtbewoners terwijl ze bezig zijn met de uitvoering van hun project. In een serie van tien afleveringen die vanaf 6 april 2002 door de AVRO wordt uitgezonden, krijgen de kijkers niet alleen een indruk van de vijf verschillende wijken, maar zullen ze ook de mensen achter de plannen leren kennen. Ook leggen we het bezoek van de jury aan de wijken vast als ze met eigen ogen komen kijken waar alle initiatieven toe leiden. Uiteindelijk zal er een winnaar van de Samen Veilig Prijs 2002 worden uitgeroepen.
Samen werken aan een leefbare wijk, samen veilig... daar draait het om!

We hopen veel inzendingen te ontvangen en kijken uit naar uw reactie. Wilt u alvast met iemand praten over uw project, bel dan met Stichting De Wijk 020- 638 36 33.

Hier vindt u de spelregels voor de inzending van uw initiatief.

Namens AVRO en Stichting De Wijk


nieuwspagina 2001        nieuwspagina