Baarsjes Actueel - Week 29

16 juli - 22 juli 2001
Stadsdeelraad De Baarsjes stemt in met perspectievennota 2002

Stadsdeelraad De Baarsjes heeft onlangs ingestemd met de perspectievennota 2002 . Met behulp van deze nota wordt richting en prioriteit aangegeven voor het opstellen van de begroting.

Voor 2002 ligt het accent minder op het ontwikkelen van plannen. De tijd is gekomen om de plannen daadwerkelijk te realiseren. Nieuw is ook dat de perspectieven scherper zijn geformuleerd in de nota. Het wat, waarom, en hoe komt duidelijk naar voren. In de perspectievennota wordt ook aangegeven hoe de negen ton taakstelling volgend jaar gerealiseerd gaat worden. De perspectievennota geeft tenslotte een beeld van de financiële situatie van stadsdeel De Baarsjes.

Een greep uit de thema's:
 • Chassébuurt, met name de aanpak van het Riva-terrein en mogelijk de Witte de Withstraat.
 • Orteliusbuurt, integrale complexmatige aanpak in Orteliusbuurt Noord, ouderenhuisvesting en ontwikkelingslocatie.
 • Mercatorpark, in 2002 starten met realisering van het combibad.
 • Het voornemen bij de kwaliteit van de openbare ruimte is: intensivering beheer, handhaving en onderhoud door verbetering van de kwaliteit van het wegonderhoud, versterking van de handhaving en ontwikkelen beleid over gewenst kwaliteitsniveau.
 • Het stadsdeel wil in 2002 's avonds betaald parkeren invoeren om de toegenomen parkeerdruk te verlichten.
 • Bij de sociale speerpunten wil het stadsdeel de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol verder aanscherpen.
 • Verbeteren samenhang, effectiviteit en bereik van bestaande voorzieningen.
 • Uitbreiden van kinderopvang van 100 naar 200 plaatsen.
 • Prioriteit bij projecten/computers op basisscholen voor kinderen en ouders.
 • Verbeteren kwaliteit onderwijs en terugdringen schoolverzuim.
 • Verbeteren dienstverlening van De Baarsjes in een diverse omgeving.
 • Voortgaan met het veiliger maken van het stadsdeel.

De stadsdeelraad heeft de perspectievennota aanvaard met de volgende accenten:
 • Binnen de integrale projecten moet er vooral aandacht komen voor de sociale pijler
 • De plannen voor de Bredeschool/Breed Buurtcentrum moeten vooral resultaatgericht zijn
 • Een goede interne organisatie is noodzakelijk om de plannen voor het stadsdeel te kunnen realiseren. Er moet daarom structureel aandacht voor zijn.
Bron: De Echo d.d. 18-07-2001.De Stichting AGO krijgt een nieuwe locatie

Centrum voor verstandelijk gehandicapten naar Surinameplein.

Van een versnipperde situatie, met verschillende locaties waar met weinig onderling overleg cursussen en trainingen voor verstandelijk gehandicapten werden gegeven, naar een situatie waarbij oriëntatie enerzijds en een goed afgestemd cursusaanbod anderzijds vanuit één locatie worden gecoördineerd en ontwikkeld. Deze locatie is de voormalige bibliotheek op het Surinameplein. Maandag 23 juli zullen de eerste cliënten het pand betreden.

Bron: De Echo d.d. 18-07-2001.


nieuwspagina 2001        nieuwspagina