Baarsjes Actueel - Week 8

17 februari - 23 februari 2002
Stedelijk vernieuwingsplan Orteliusbuurt aangenomen

Stedelijk Vernieuwingsplan Orteliusbuurt 2002-2010 is aangenomen door stadsdeelraad De Baarsjes

Na consultatie zijn de wensen van bewoners en ondernemers duidelijk geworden. De bewoners van de Orteliusbuurt willen o.a. extra woningen voor ouderen, verbetering kwaliteit van de zorg en realisatie van een zorgvoorziening, realisatie van Brede school/Breed Buurtcentrum en ondersteuning van kleinschalige bedrijvigheid. Om deze wensen goed te realiseren is sloop van het Broederhuis/Augustinusschool nodig om daarvoor in de plaats een multifunctioneel gebouw van hoogwaardige architectuur neer te zetten. Het is de bedoeling dat in dit gebouw worden gehuisvest: een nieuwe Augustinusschool gebaseerd op Brede schoolgedachte, ouderenwoningen, kleinschalige bedrijfjes, een zorgfunctie en parkeervoorzieningen.

Stadsdeelraad

Op haar laatste raadsvergadering heeft stadsdeelraad De Baarsjes het Stedelijk Vernieuwingsplan Orteliusbuurt aangenomen. De fractie van D66 heeft tijdens de behandeling van het plan nog een motie ingediend, die gesteund werd door de VVD. De motie stelde voor om in de Van Spilbergenstraat schuin parkeren te gaan invoeren. De motie heeft het niet gehaald. Overigens waren de fracties zeer te spreken over het plan. Zowel de woningdifferentiatie en ouderenwoningen die worden voorgesteld, als de aandacht voor de sociale pijler kregen lof.

Stedelijk Vernieuwingsplan

Het plan is gebaseerd op de drie pijlers van het Grote Stedenbeleid: aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten, fysieke ingrepen en economische verbeteringen. Concrete doelstellingen zijn o.a.

  1. Bevordering van de sociale samenhang en participatie door bijvoorbeeld aanpakken burenoverlast, vergroten taalvaardigheid en welkomstpakketten.
  2. Woningverbetering op een zo hoog mogelijk niveau.
  3. Samenvoeging van 200 kleine woningen tot 100 grote woningen.
  4. Verkoop van ongeveer 400 woningen in de particuliere sector.
  5. Verkoop van 140 woningen in de sociale sector.
  6. Realisatie van minimaal 100 tot 200 grote woningen door middel van samenvoegen.
  7. Aanpak van werkloosheid.
  8. Realisatie van 10 woonwerk/atelierwoningen.
  9. Verbetering van openbare ruimte en het beheer.
  10. Verhoging van de veiligheid in de Orteliusbuurt.
Dit alles gaat gebeuren tussen 2002 en 2010.

Communicatie

Reeds in 1998 en 1999 zijn de bewoners van de Orteliusbuurt gevraagd naar hun wensen ten aanzien van hun buurt. Uit deze consultatierondes (door middel van enquetes en huiskamergesprekken) is een toptien van wensen naar voren gekomen. Met deze wensen is een ambtelijke projectgroep aan de slag gegaan om er oplossingen voor te bedenken. Het Stedelijk Vernieuwingsplan is in feite een uitwerking van al deze wensen uit de buurt, uiteraard voor zover ze financieel en technisch realiseerbaar zijn. Het Stedelijk Vernieuwingsplan Orteliusbuurt is in september 2001 vrijgegeven voor inspraak. Vervolgens zijn er per woonblok huiskamergesprekken georganiseerd om met de bewoners over het plan te praten. In totaal zijn er zes huiskamergesprekken georganiseerd plus twee voor niet nederlandstalige bewoners. Verder is er op 21 november 2001 nog een inspraakinloop georganiseerd.

Het planonderdeel dat voor de meeste discussie tijdens de huiskamergesprekken heeft gezorgd is de voorgenomen sloop en nieuwbouw van het Broederhuis en de Augustinusschool. Er is wel waardering voor het voornemen om daar ouderenwoningen te realiseren en de relatie met het park te verbeteren. De huiskamergesprekken hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van de plannen. Wel zal het stadsdeel zoveel mogelijk de korte termijn opmerkingen en suggesties trachten op te lossen ( te denken valt aan overlast (grof) vuil en woningverbetering). Als middel werden de huiskamergesprekken gewaardeerd door de bewoners. Het gaf de mogelijkheid om in een relatief klein gezelschap met elkaar en met het stadsdeel van gedachten te wisselen over de buurt.

Bron: De Echo d.d. 20-02-2002Overval supermarkt Baarsjesweg

Drie mannen hebben afgelopen zaterdag een overval gepleegd op de Aldi supermarkt aan de Baarsjesweg.

De mannen kwamen rond half tien de zaak binnen en bedreigden het aanwezige personeel met vuurwapens en bijl. Op dat moment waren er circa twintig klanten aanwezig in de supermarkt. De overvallers gingen er met de inhoud van de kas vandoor en zijn nog steeds voortvluchtig.

Bron: De Telegraaf d.d. 18-02-2002Centraal aanmeldpunt taal hard nodig

Er moet één centrum komen waar immigranten zich voor een cursus Nederlands kunnen aanmelden. Dat concludeert het stadsdeel naar aanleiding van een rondgang langs alle aanbieders van taalcursussen in De Baarsjes.

Er staan mogelijk zo'n 135 personen in het stadsdeel op de wachtlijst voor een cursus Nederlands, maar harde cijfers zijn moeilijk boven water te krijgen. Van de veertien aanbieders, hebben er in elk geval zeven een wachtlijst.

Veertien organisaties, die op enegerlei wijze betrokken zijn bij het verzorgen van taalcursussen, deden mee aan een in opdracht van het stadsdeel uitgevoerd onderzoek. Sommige instellingen verzorgen zelf taalcursussen, met eigen gekwalificeerde docenten of vrijwilligers. Andere instellingen kopen cursussen in bij professsionele aanbieders zoals Talengroep Nederland en TMP Worldwide. Opvallend is dat laatsgenoemd taleninstituut het onderzoek heeft mogen verrichten.

Volgens het TMP-rapport hebben de instellingen die cursussen door Talengroep Nederland laten verzorgen een wachtlijst. Als oorzaak worden 'organisatorische aspecten' genoemd. Talengroep Nederland houdt rekening met het niveau van de aangemelde cursisten, waardoor het soms enige tijd kan duren voordat een groep van gelijk niveau kan worden samengesteld.

De aanbieders die met TMP in zee gaan, hebben geen wachtlijst, op één na: de Badar Moskee in Bos en Lommer.. Als reden voor de wachtlijst van ongeveer 25 personen (vrouwen) wordt 'de geldschieters' (gemeente en stadsdeel Bos en Lommer) genoemd.
Het aantal wachtenden ligt misschien hoger. Het Roca (Regionaal Opleidingscentrum Amsterdam) kon geen cijfers geven, aldus de onderzoekers.
Een enkele keer wordt het leraren-/vrijwilligerstekort als oorzaak voor het ontstaan van wachtlijsten opgegeven. Vaker genoemde knelpunten zijn het ontbreken van kinderopvang en een centraal aanmeldpunt.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 13-02-2002nieuwspagina