Baarsjes Actueel - Week 9

24 februari - 2 maart 2002
Buurtmanifestatie 'Samenleven in De Baarsjes'

Om mensen meer met elkaar in gesprek te krijgen en samen te laten werken in De Baarsjes, organiseren Migrantenorganisaties, Kerk, Synagoog, Stichting Welzijn, Het Wijkcentrum en het stadsdeel De Baarsjes een buurtmanifestatie op zaterdag 16 maart 2002 vanaf 13.30-22.00 uur.

De activiteiten bestaan uit:

 1. Kennismaken met verschillende religies (Christendom, Islam en Jodendom)
  Open huis bij Chassékerk (Chasséstraat), Synagoog (Willem Schoutenstraat 8) en Moskee Nour (Witte de Withstraat) van 14.30-16.30 uur.
 2. Discussiebijeenkomst over verschillen en overeenkomsten
  Plaats: het stadsdeelkantoor De Baarsjes, Baarsjesweg 224 van 17.00-19.30 uur.
 3. Culturele uitwisseling met verschillende muziekgroepen en eetsoorten.
  Plaats: het stadsdeelkantoor De Baarsjes, Baarsjesweg 224, van 19.30 t/m 22.00 uur

Bel voor meer informatie naar:

 • Dhr. Mohammed Dahmani (Marokkaanse gemeenschap) tel.: 61 63 884
 • Dhr. Suleyman Goktekin (Turkse gemeenschap) tel.: 77 49 008
 • Dhr. Karyopawiro (Surinaamse gemeenschap) tel.: 06 555 80 371
 • Dhr. Xander de Visser (kerken in De Baarsjes) tel.: 61 61 629/06 156 77 949
 • Dhr. Hossaine / Mehmet (Wijkcentrum) tel.: 61 69 917

Bron: Stadsdeel De Baarsjes



Mercatorpark, een gebied vol in ontwikkeling

Het projectgebied is omsloten door de A10, de Jan van Galenstraat, de Orteliuskade en de Jan Evertsenstraat.
Het doel van het Mercatorparkproject is om het gebied levendig en daarmee sociaal veilig te maken. De leefbaarheid moet worden verbeterd en recreatie- en buurtvoorzieningen moeten worden uitgebreid. Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn verder ook belangrijke projectdoelen.


Nieuw bestemmingsplan Mercatorpark

Rond het Jan van Galenbad geldt nog het Bestemmingsplan Rembrandtpark uit 1973. Inmiddels is er binnen het gebied de stadsdeelwerf bijgekomen, is er een verdieping op het Jan van Breemeninstituut gebouwd, zijn de speeltuin en het speeltuingebouw vernieuwd, heeft de Prinses Ireneschool plaats gemaakt voor een grote bouwput voor een kantoorgebouw en hebben vijf architecten hun ideeën gepresenteerd voor een nieuw zwembad. Winnaar is geworden architectenbureau Venhoeven c.s. Om de gerealiseerde en toekomstige ontwikkelingen vast te leggen en mogelijk te maken, wordt door het stadsdeel gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.

Kantorencomplex Triade

Kantorencomplex Triade

Op deze strategische plaats op de hoek van A10 en Jan van Galenstraat komt een mix van kantoor- en bedrijfsruimte van ongeveer 17.000 vierkante meter. Architect Wouter Zaaijer van architectenburau Van den Oever, Zaaijer, Roodbeen & Partners, heeft een markante toren van twee schijven ontworpen, waarin vooral kantoren komen. De begane grond en eerste verdieping zijn bestemd voor kleinere bedrijven. Ook is er plaats voor maatschappelijke voorzieningen, functies met een showroomachtig karakter en een inpandige parkeergarage. Na een zorgvuldige selectie is projectontwikkelaar Verom gekozen om het complex te ontwikkelen en nader in te vullen. De eerste paal is in het voorjaar van 2001 geslagen. Naar verwachting zal de bouw eind 2002 zijn voltooid. Voor meer informatie over het complex kunt u contact opnemen met Dura Vermeer Vastgoed, telefoon 070 - 317 37 38.

VMBO Patrimonium

In haar hoogtijdagen huisvestte de toenmalige LTS Patrimonium 950 leerlingen. Door een verregaande samenwerking met andere scholen, staan de praktijklokalen er nu deels verlaten bij. In de toekomst verwacht de school 400 tot 500 leerlingen te zullen huisvesten. Voor hen wordt nu gezocht naar een kleiner en efficiënter gebouw. Het stadsdeel zal laten onderzoeken welke bestemmingen er voor dit circa 1 hectare metende terrein mogelijk zijn. Ook VMBO Patrimonium zal hier weer een plaats krijgen.

Speeltuin Mercator

Speeltuin Mercator

Samen met de omwonenden hebben leerlingen van vijf scholen uit de omgeving meegedacht over een nieuwe invulling van de speeltuin in het Mercatorpark. De opdracht: een speeltuin te ontwikkelen die niet alleen de allerkleinsten, maar ook oudere kinderen wat te bieden heeft. Dit resulteerde onder andere in muurschilderingen en een ontmoetingsplek voor leerlingen van de naastgelegen VMBO-school Patrimonium. Verder is er een voetbalveldje, een tennisbaan en een gebied voor skaters.

Samen met architect Sybolt Meindertsma is de speeltuin vernieuwd en vergroot, waarbij het aspect veiligheid niet vergeten is. Ook heeft de speeltuin een zogenaamde wisselstrook. In de zomermaanden vergroot deze grasstrook het oppervlak van de ligweide van het Jan van Galenbad. Buiten deze periode wordt de strook bij de speeltuin gevoegd.

Combigebouw

Het combigebouw Mercator, dat op het terrein van de speeltuin staat, biedt plaats aan de gelijknamige speeltuinvereniging en de speeltuinleider. Ook is hier ruimte voor naschoolse opvang en activiteiten georganiseerd door Stichting Welzijn De Baarsjes. Het vlak bij de Orteliuskade gelegen gebouw biedt uitzicht op de speeltuin en het omringende gebied. Het ontwerp van architect Arjan Hoogeveen van Bureau Hoogeveen, is tevens voorzien van een kleine feestzaal.

Voor informatie over de feestzaal kunt u contact opnemen met Speeltuinvereniging Mercator, telefoon 020 612 27 25.

Jan van Galenbad

Na overleg met de buurtbewoners, zwemmers, Sportfondsenbad West en het Dr. Jan van Breemeninstituut is besloten het gerenoveerde openluchtzwembad met een overdekt bad te combineren. Binnen komt een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een therapiebad. De ligweide van het openluchtbad is voor de gebruikers minstens zo belangrijk als het zwembad zelf. Daarom is er voor gekozen het overdekte bad onder een schuin aflopend en met gras ingezaaid dak te plaatsen. Dit grasdak, of talud, maakt deel uit van de ligweide, waardoor slechts ongeveer ééntiende deel daarvan verloren gaat. In het complex van het combibad komen, behalve drie baden, een fastfoodrestaurant en een feestzaal, die geschikt is voor grote bijeenkomsten.

Volgens planning start de bouw van het overdekte bad in 2003 en zal medio 2004 gereed zijn.

Ecologische oever

Tussen de Orteliuskade en de Sloterplas loopt de enige sloot van De Baarsjes. De sloot, die bedoeld is als afwateringskanaal voor het Rembrandtpark, biedt momenteel een trieste aanblik. Hier komt verandering in.

De sloot is inmiddels uitgebaggerd en de oevers glooiend gemaakt. Een glooiende overgang tussen water en land biedt nieuwe kansen voor tal van planten en dieren die zich in deze zone thuisvoelen. Ook het groen langs de sloot krijgt een nieuw uiterlijk. Op verschillende plaatsen zijn de bomen uitgedund, zodat meer licht de bodem kan bereiken. Hierdoor zal ook in deze strook een grotere diversiteit aan planten- en dierenleven ontstaan.

De ecologische sloot vormt een weg waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen. De herinrichting is daarom ook van belang voor de flora en fauna in het Rembrandtpark. Insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en verschillende soorten planten, kunnen zich hier weer vanuit aangrenzende gebieden vestigen. Het eerste jaar zal het een wat kaal beeld geven, maar een ecologische invulling heeft wat tijd nodig.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes



Bestemming Chassékerk

De parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand heeft de afgelopen tweeëneenhalf jaar gesprekken gevoerd met de projectgroep Chassébuurt over de bestemming van het kerkgebouw en de pastorie. Deze gebouwen zijn eigendom van de parochie. Voor een wijziging van de bestemming is instemming van het bisdom Haarlem noodzakelijk.

In de gesprekken met de projectgroep is door de parochie steeds gemeld dat het standpunt van het bisdom Haarlem is dat het kerkgebouw na beëindiging van zijn liturgische functie gesloopt dient te worden en dat dit standpunt voor de parochie voorwaarde is voor haar eigen verdere plannen. De projectgroep stelde dat voor het stadsdeel zowel sloop/nieuwbouw als herbestemming tot de mogelijkheden behoren.

De standpunten van parochie en bisdom zijn niet veranderd. Uit het Stedelijk Vernieuwingsplan van Aanpak Chassébuurt blijkt echter dat het standpunt van het stadsdeel wel is gewijzigd. Er wordt een sterke voorkeur uitgesproken voor herbestemming van kerkgebouw en pastorie. Daarbij is geen melding gemaakt van verrichte onderzoeken naar de mogelijke alternatieven voor sloop/nieuwbouw. De parochie vraagt het stadsdeel nu dan ook deze onderzoeken wel uit te voeren.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 27-02-2002


nieuwspagina